Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

5433 f26f 420
Reposted fromkaiee kaiee viabrocat brocat
3582 0ebf 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viabaskua baskua
Reposted frombaskua baskua

August 06 2017

5690 d2d1 420

joeinct:

Untitled, Rome, Photo by Bruno Barbey, 1960s  

4247 3391 420
Reposted fromikari ikari viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
8157 52cb 420
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viafelicka felicka
1369 20ce 420
Reposted fromtfu tfu viamaly-pandzik maly-pandzik
8935 7f6a 420
Reposted fromreckon reckon viamaly-pandzik maly-pandzik

June 27 2017

9913 f249
Reposted fromprivacea privacea viastonerr stonerr

June 19 2017

2444 ff3f 420
Reposted frommyjapanese myjapanese viaoutkapa outkapa
5288 b3dc 420

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaoutkapa outkapa
3926 a017 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastonerr stonerr
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
1739 4b43 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl