Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

9913 f249
Reposted fromprivacea privacea viastonerr stonerr

June 19 2017

2444 ff3f 420
Reposted frommyjapanese myjapanese viaoutkapa outkapa
5288 b3dc 420

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaoutkapa outkapa
3926 a017 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastonerr stonerr
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
1739 4b43 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr

June 27 2017

9913 f249
Reposted fromprivacea privacea viastonerr stonerr

June 19 2017

2444 ff3f 420
Reposted frommyjapanese myjapanese viaoutkapa outkapa
5288 b3dc 420

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaoutkapa outkapa
3926 a017 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastonerr stonerr
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
1739 4b43 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
1739 4b43 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl