Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

3520 d6ca 420
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viafelicka felicka
3520 d6ca 420
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viafelicka felicka
0817 30e5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaStonerr Stonerr
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaStonerr Stonerr
4156 4c21 420
Reposted fromusual usual viaStonerr Stonerr
3480 cb6c
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSzczurek Szczurek
Nadeszła już pora, żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— Tomasz Różycki
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaahuramazda ahuramazda
Nocą jest najlepiej się spotykać, nocą jest najlepiej rozmawiać, nocą jest najlepiej kochać. Nocą wszystko jest najlepsze!
— o. Adam Szustak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivela livela
1432 144f 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSTYLTE STYLTE
1088 f77f 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSTYLTE STYLTE
Reposted fromc3o c3o viaSzczurek Szczurek
0572 d5a5 420
Ulica w Kopenhadze, fot. Martin Fisch
Reposted fromtelewizja telewizja viaahuramazda ahuramazda
5096 7b8e 420
Reposted fromhagis hagis viawillid willid
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viabeetle beetle

August 12 2016

August 11 2016

Owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy — the experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light.
— Brené Brown
Reposted fromeira eira viaiknowlucy iknowlucy
Close your eyes and imagine the best version of you possible. That's who you really are, let go of any part of you that doesn't believe it.
— Chris Assaad
Reposted fromMamba Mamba viaiknowlucy iknowlucy
9072 78dd 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viascorpix scorpix
2604 3d52 420
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl