Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

9913 f249
Reposted fromprivacea privacea viastonerr stonerr

June 19 2017

2444 ff3f 420
Reposted frommyjapanese myjapanese viaoutkapa outkapa
5288 b3dc 420

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaoutkapa outkapa
3926 a017 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastonerr stonerr
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
1739 4b43 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr

June 14 2017

2857 3fa6 420

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

June 13 2017

5305 e0dc 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasmorzando smorzando
2663 c0eb 420

May 28 2017

May 27 2017

7516 aa95 420
Reposted fromregcord regcord viamarczycho marczycho
3892 15ab 420
8132 053b 420
Reposted fromGIFer GIFer viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
8632 90da 420

wingleader:

victoriousvocabulary:

HABILE

[adjective]

skillful; dexterous; adroit; handy; generally able.

Etymology: from Latin habilis, from habēre - to have; see able.

[Kim-KD]

I freaking love this

7401 c7f0 420
Reposted fromtooskaa tooskaa viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl