Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

9498 e3b8 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaly-pandzik maly-pandzik
Reposted fromcouples couples viaoutkapa outkapa
1793 7cce 420

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viastonerr stonerr
2345 4d98 420
Reposted fromretlet retlet viabrocat brocat
3273 7d28 420
Reposted fromflopsbox flopsbox viasoulwax soulwax
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viasoulwax soulwax

April 25 2017

Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaly-pandzik maly-pandzik
Światło myśli, że podróżuje szybciej niż cokolwiek innego. Ale myli się. Nieważne, jak szybko światło podróżuje: zawsze dowiaduje się, że ciemność była pierwsza i czekała na nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromaccidientte accidientte viastonerr stonerr
5284 cea3 420
shore
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamarczycho marczycho
7697 613c 420
Reposted fromqb qb viasatyra satyra
9417 1deb 420
Reposted frompeper peper viasmorzando smorzando
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmorzando smorzando
4634 1693 420
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHanJiMun HanJiMun
0334 dbc6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaHanJiMun HanJiMun

April 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl