Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2016

August 11 2016

Owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy — the experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light.
— Brené Brown
Reposted fromeira eira viaiknowlucy iknowlucy
Close your eyes and imagine the best version of you possible. That's who you really are, let go of any part of you that doesn't believe it.
— Chris Assaad
Reposted fromMamba Mamba viaiknowlucy iknowlucy
9072 78dd 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viascorpix scorpix
2604 3d52 420
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
3090 b375 420
Reposted fromparacosm paracosm viaiknowlucy iknowlucy
Męstwo to zdolność do podjęcia prawidłowego działania, nawet jeżeli człowiek przerażony jest niemal na śmierć.
— Omar Bradley
Reposted fromrailus railus viaiknowlucy iknowlucy
4804 619a 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaiknowlucy iknowlucy
Owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy — the experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light.
— Brené Brown
Reposted fromeira eira viaiknowlucy iknowlucy
5975 1705 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaiknowlucy iknowlucy

August 10 2016

Reposted bytatuazehuman-bodykaatkatastrofonoelyakurzmadeleineekitsuneudonkittylittermakemewannadiemyinstantneed
8912 3379 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viavitek vitek
0264 5105 420
Reposted fromrol rol vialivela livela

August 09 2016

Połóż się później albo wstań wcześniej. Najlepiej jedno i drugie. Wszystko po to, żeby zrobić trochę więcej niż żyć w stylu “aby”: aby do przerwy, aby do końca, aby do weekendu, aby do śmierci farmakologicznej; byleby pomnik postawili większy niż mają sąsiedzi w promieniu dziesięciu metrów.

Połóż się później albo wstań wcześniej. Najlepiej jedno po drugim, żeby nie wejść w rolę Phila czy Adasia Miauczyńskiego. Później kawa na przetrzymanie, wcześniej na rozpęd. I papierosy kup — na przerwy, na oddech i na przerwy w oddechu.

Połóż się później albo wstań wcześniej, żeby wyskrobywać czas z każdej minuty i myśleć nad tym, czego i tak nie zdążysz zrobić.

Kiedyś wychodziłem z metra i usłyszałem, jak matka mówi do syna: “Dorośli nie mają tyle czasu. Jak dorośniesz to zobaczysz.”

Synu, pokażę ci jak wyciskać czas z drzewa życia.

Połóż się później albo wstań wcześniej.

— sidorek.
Reposted fromrol rol viamaly-pandzik maly-pandzik


meeresstille:

John Atkinson Grimshaw (1836-1893)

1. Boar Lane, Leeds, by lamplight (1881)

2. Park Row,Leeds (1882)

3. Southwaark Bridge from Blackfriar’s (1882)

4. Old Chelsea

5. A moonlit lane (1874)

6. Shipping on the Clyde (1881)

7. Humber Docks, Hull (1884)

8. In Peril (The Harbour Flare)(1879)

9. Nightfall on the Thames (1880)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl